Thanee CHAIWAT

Research

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2561. การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มศักยภาพคนไร้บ้านหน้าใหม่)

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2560. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (บทสรุปผู้บริหาร)

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2560. โครงการการเคลื่อนย้ายโสเภณีระหว่างประเทศภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: บทวิเคราะห์อุปสงค์และการกำกับดูแลการค้าบริการทางเพศเปรียบเทียบ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ธานี ชัยวัฒน์. 2559.  เศรษฐกิจนอกระบบ : บทสำรวจสถานะความรู้ (Informal Economy: A State of Knowledge) ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (PPT นำเสนอ ที่ ธปท.)

ธานี ชัยวัฒน์ และกรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์. 2559. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2558. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการพลเรือน สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.). (บทสรุปผู้บริหารและสื่อสาธารณะ)

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2558. การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT). (บทสรุปผู้บริหาร)

ภานุทัต สัชฌะไชย, กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, โสตถิธร มัลลิกะมาส และธานี ชัยวัฒน์. 2558. การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. (Policy Brief)

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2556. โครงการสู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอํานาจเพื่อการปฏิรูป สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รศ.สามารถ เจียสกุล รศ.ดร. ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์ และ ธานี ชัยวัฒน์. 2551. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

รศ.ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา และ ธานี ชัยวัฒน์. 2550. โครงการศึกษาการปรับปรุงฐานข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ และ ธานี ชัยวัฒน์. 2550. โครงการพัฒนาข้อมูลพลังงาน ดัชนีทางเศรษฐกิจ และตัวแบบการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อติดตามผลและการวางนโยบายด้านพลังงาน เสนอต่อ สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

ดร.มนชยา อุรุยศ และ ธานี ชัยวัฒน์. 2550. การเคลื่อนย้ายของเงินทุนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง และผลกระทบต่อประเทศไทย เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ดร.จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว และ ธานี ชัยวัฒน์. 2549. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-ลาตินอเมริกา เสนอต่อ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ.

ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น และ ธานี ชัยวัฒน์. 2549. โครงการการศึกษาโอกาส ปัญหา และอุปสรรคทางการค้าในการเข้าสู่ตลาดจีนอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเป็นรายมณฑล เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์          .

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ดร.สุทธิ ภาษีผล ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา และ ธานี ชัยวัฒน์. 2548. การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินในการพัฒนาโครงข่าย/เครือข่ายระบบขนส่งมวลชน เสนอต่อ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์กรเพื่อระดมทุนและบริหารจัดการในการพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน.

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ดร.สุทธิ ภาษีผล ดร.ปารเมศ ชุติมา และ ธานี ชัยวัฒน์. 2548. โครงการจัดวางยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

ดร.ชโยดม สรรพศรี ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ และ ธานี ชัยวัฒน์. 2548. โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

ผศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ รศ.สามารถ เจียสกุล และ ธานี ชัยวัฒน์. 2548. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี และ ธานี ชัยวัฒน์. 2548. โครงการการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบการเจรจาความตกลงการค้าทวิภาคี: กรณีประเทศจีน เสนอต่อ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2547. โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลวัตการสะสมทุนในประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ธานี ชัยวัฒน์. 2547. โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลย์ชุติกุล รศ.ดร.พงศา พรชัยวิเศษกุล และ ธานี ชัยวัฒน์. 2547. โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก กรณีเส้นทางหมายเลข 9 เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ธานี ชัยวัฒน์. 2547. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ BCG MODEL ในการวางนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์ ดร.พิรงรอง รามสูต ผศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และ ธานี ชัยวัฒน์. 2546. โครงการปฏิรูประบบสื่อ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ผศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และ ธานี ชัยวัฒน์. 2546. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

ดร.ชโยดม สรรพศรี ดร.จูน เจริญเสียง ผศ.ดร.จิตตภัทร เครือวรรณ์ รศ.ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา และ ธานี ชัยวัฒน์. 2546. โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รศ.ดร.ชวนชัย อัชนันท์ รศ.ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส รศ.ดร.พงศา พรชัยวิเศษกุล ดร.ชโยดม สรรพศรี และ ธานี ชัยวัฒน์. 2545. โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาปิโตรเคมี) เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.