Thanee CHAIWAT

Newspaper Article

2561. “เหตุผล 6 ข้อที่ทำให้‘นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’เป็นนักรักที่สมบูรณ์แบบ”. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. คอลัมน์เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561. (Link)

2556. “วัฒนธรรม สถาบัน และการเติบโตระยะยาว”. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 12 กันยายน 2556, หน้า 18.

2556. “เศรษฐศาสตร์กับ “สินค้าในนามของความรัก””.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 11. (Link)

2554. “ข้อดีเล็กๆที่จะเกิดขึ้น หลังการเลือกตั้งปี 54 ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 9 มิถุนายน 2554, หน้า 11.

2554. “การวิเคราะห์ Super Skywalk ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 17 มีนาคม 2554, หน้า 11.

2554. “เครือข่ายสังคม (Social Network) เพิ่มหรือลดความขัดแย้ง”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554, หน้า 11.

2553. “ “เมื่อชาวนาชาวไร่ใช้ SMS” ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 7 ตุลาคม 2553, หน้า 11.

2553. “สังคมขาดแคลนคนดี เพราะทุกคนคิดแต่จะหา ไม่คิดจะทำ”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 1 กรกฎาคม 2553, หน้า 11.

2553. “กว่าจะถึง “ความปรองดอง” ที่หวังไว้ ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 10 มิถุนายน 2553, หน้า 11.

2553. “ “อคติ” และ “ความอวดรู้” ของสังคมไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยใน”. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 22 เมษายน 2553, หน้า 11.

2553. “อารมณ์ การกระตุ้นอารมณ์ และการเมือง”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 8 เมษายน 2553, หน้า 11.

2552. “ทำไมแบร์ลุสโคนี จึงยังอยู่ในตำแหน่งอย่างมั่นคง?”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552, หน้า 11.

2552. “ “แนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรม” ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 22 ตุลาคม 2552, หน้า 11.

2552. “การคัดสรรรันทด (Adverse Selection) ในตลาดการเมือง”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 24 กันยายน 2552, หน้า 11.

2552. ““ข้อห้าม” กับ “คุณภาพ” ของนักการเมืองในมุมมองเศรษฐศาสตร์””.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 30 กรกฎาคม 2552, หน้า 11.

2552. “เมื่อผู้นำทำไม่ถูก แต่ใครๆ เขาก็ทำกัน”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 21 พฤษภาคม 2552, หน้า 11.

2552. “รัฐในฐานะผู้ผูกขาดความรุนแรงในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 30 เมษายน 2552, หน้า 10.

2552. “สภาประชาชนบนความล่มสลายของสภานักการเมืองในอิตาลี”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 19 มีนาคม 2552, หน้า 11.

2552. “การจัดการความขัดแย้งด้วยการเลือกตั้ง”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552, หน้า 11.

2551. “อำนาจการโยกย้ายข้าราชการ ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 20 มีนาคม 2551, หน้า 12.

2551. “ที่มาของส.ว. ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551, หน้า 8.

2551. “ความชอบธรรมของพรรคการเมืองลำดับที่สองในการจัดตั้งรัฐบาล”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 18 ธันวาคม 2551, หน้า 11.

2551. “การทับซ้อนของการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551, หน้า 15.

ธานี ชัยวัฒน์. 2551. “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ “เพื่อชาติ” ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 3 เมษายน 2551, หน้า 15.

2550. “ราคาความ (เพ้อ) ฝันของประชาชน”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550, หน้า 14.

2550. “อำนาจการต่อรองของรัฐ ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550, หน้า 14.

2550. “ต้นทุนของการเอาชนะกัน”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 26 กรกฎาคม 2550, หน้า 13.

2550. “คุณภาพของประชามติ ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 14 มิถุนายน 2550, หน้า 12.

2550. “จำนวน ส.ส. ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 3 พฤษภาคม 2550, หน้า 12.

2549. “ผ่าอาณาจักรทุน”ไทยรักไทย”ฐานรากค้ำยัน “ระบอบทักษิณ””.หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 21 กันยายน 2549, หน้า 20.