Thanee CHAIWAT

All posts by admin

Previous Position

2004 – 2008: Committee and Deputy Secretary (Master of Arts in Political Economy Programme: MAPE) 2006 – 2008: Director (Center for Development Policy Studies: CDePS) 2004 – 2007: Committee (Center of Labor Studies) 2004 -2005: Economics Representative (Faculty Senate)

Reward and Scholarship

2016: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ 2016: Featured Economist ของ Puey Ungphakorn Institute for Economic Research – PIER (Link) 2008 – 2013: ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศในโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 2012: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง Thailand Blog Awards สาขาการศึกษา 2003: รางวัลนิสิตดีเด่นแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2003: รางวัลนิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2002: ทุนธนาคารซันวา มูลนิธิธนาคารซันวาแห่งประเทศญี่ปุ่น 2002: รางวัล “ผลงานการแก้ปัญหากรณีศึกษาทางการเงินยอดเยี่ยม” ธนาคารธนชาต 2001 – 2002: ทุนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1999: รางวัล “เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1999: ตัวแทนรุ่นถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล […]

Training

2017: โครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน”, คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน 2015: “Advance Presentation Skill”, Drama Academy by ครูเงาะ 2012: “Advanced Spatial Statistics”, Dipartimento di Scienze Statistiche, University of Padova 2011: “Introduction to GIS: Theory, Practice and Hints”, Dipartimento di Scienze Geografiche, University of Bologna 2011: “Networking Econometrics: Theory and Application”, Dipartimento di Scienze Statistiche, University of Padova 2011: “Social Economics”, Dipartimento di […]

Other Experience

2007 – 2017: Founder and Adviser (Siam Intelligence Unit (SIU), www.siamintelligence.com) 2013: ตัวแทนนักเรียนไทยในประเทศอิตาลี ใน การกล่าวรายงานภาพรวมของการศึกษาในประเทศอิตาลี ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อ 14 กันยายน 2556 2011 – 2012: Database Administrator (Facoltá di Economia, Università di Bologna) 2009 – 2014: ตัวแทนรุ่นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (รุ่น SFR4) (โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) )

Other Position

2018 – Current: Full Board Member (Ethics Committee of Chulalongkorn University) 2015 – Current: Committee (Political Economy Centre: PEC) 2014 – Current: Committee (Master of Arts in European Studies: MAEUS) 2014 – Current: Committee (Center for Development Policy Studies: CDePS)  

Proceeding and Publication

Thanee Chaiwat, 2017, Growth dispersion of ASEAN countries: Evidence from night lights, Southeast Asian Journal of Economics 5 (1), June 2017, pp. 23-41. ธานี ชัยวัฒน์, วัฒนธรรม สถาบัน และการเติบโตระยะยาว. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เมษายน 2557. ธานี ชัยวัฒน์, แสงไฟยามค่ำคืน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ของไทย, PUEY UNGPHAKORN INSTITUTE for Economic Research,  Discussion Paper No 26, 2016 ธานี ชัยวัฒน์. 2556. “แสงไฟยามค่ำคืนกับการเติบโตของไทย” […]

Book and Book Chapter

ธานี ชัยวัฒน์, “Inclusive Growth: อุดมคติใหม่ในโลกทุนนิยม.” ใน “NEW ECONOMIC MODEL: กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย” พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2559. ธานี ชัยวัฒน์ และ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ. 2558. แปล “เศรษฐศาสตร์คอมมอนเซนส์” จาก Common Sense Economics โดย Gwartney, James D., Richard L.Stroup and Tawni H.Ferrarini พิมพ์ครั้งแรก โดยมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา ธานี ชัยวัฒน์. 2556. “ประวัติศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก”. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (บรรณาธิการ). ด้วยรัก เล่มที่ 1 ปรัชญาและสาระของประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, […]

Research

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2561. การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มศักยภาพคนไร้บ้านหน้าใหม่) ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2560. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (บทสรุปผู้บริหาร) ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ. 2560. โครงการการเคลื่อนย้ายโสเภณีระหว่างประเทศภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: บทวิเคราะห์อุปสงค์และการกำกับดูแลการค้าบริการทางเพศเปรียบเทียบ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ธานี ชัยวัฒน์. 2559.  เศรษฐกิจนอกระบบ : บทสำรวจสถานะความรู้ (Informal Economy: A State of Knowledge) ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (PPT นำเสนอ ที่ ธปท.) ธานี ชัยวัฒน์ และกรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์. […]