About me

SketchGuru_20140325080421

ธานี ชัยวัฒน์
อาจารย์ประจำ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์: thanee.c[at]gmail.com
ความสนใจ: เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง เศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่

Thanee Chaiwat
Full-time Lecturer
Faculty of Economics, Chulalongkorn University
Phayathai, Bangkok 10330 Thailand
email: thanee.c[at]gmail.com
Interests: Institutional Economics, Experimental Economics, Spatial Economics

ตำแหน่งบริหารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ประธาน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
  • กรรมการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา
  • กรรมการ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
  • กรรมการ ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา
  • เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประสบการณ์งานบริหาร

  • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
  • กรรมการ ศูนย์เศรษฐศาสตร์แรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สมาชิกตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่นๆ

2551-2557 ประธานรุ่นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รุ่น SFR4
2556 ตัวแทนนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอิตาลีในการกล่าวรายงานภาพรวมของการศึกษาในประเทศอิตาลี ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อ 14 กันยายน 2556
2554-5 Database Administrator, Facoltá di Economia, Università di Bologna
2550-2555 ที่ปรึกษา และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Siam Intelligence Unit (SIU), www.siamintelligence.com

ประวัติการศึกษา

2556: Dottorato in Economia Politica, “ALMA MASTER STUDIORUM” Università di Bologna ประเทศอิตาลี
2547: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน / การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2541: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2537: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างก่อสร้างและงานไม้) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2534: มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
2531: ประถมศึกษา โรงเรียนศิริวิทยานุบาล จ.กาญจนบุรี

รางวัลและทุน

2551-6:
– ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศในโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
2555:
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง Thailand Blog Awards สาขาการศึกษา
2546:
– รางวัลนิสิตดีเด่นแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รางวัลนิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545:
– ทุนธนาคารซันวา มูลนิธิธนาคารซันวาแห่งประเทศญี่ปุ่น
– รางวัล “ผลงานการแก้ปัญหากรณีศึกษาทางการเงินยอดเยี่ยม” ธนาคารธนชาต
2544-5:
– ทุนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542:
– รางวัล “เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– ตัวแทนรุ่นถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “นพรัตน์ทองคำ” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– เหรียญเงินรางวัลเรียนดี โครงการอบรม Management Skilled Program ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533:
– รางวัล “ความประพฤติดี เสียสละ และช่วยเหลือสังคมดีเด่น” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
2532:
– รางวัล “ความประพฤติดี เสียสละ และช่วยเหลือสังคมดีเด่น” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
2531:
– รางวัล “นักเรียนยอดเยี่ยม” โรงเรียนศิริวิทยานุบาล

การอบรม

2012:
– “z-Tree”, Dipartimento di Scienze Economiche, University of Bologna.
– “Advanced Spatial Statistics”, Dipartimento di Scienze Statistiche, University of Padova.
2011:
– “Introduction to GIS: Theory, Practice and Hints”, Dipartimento di Scienze Geografiche, University of Bologna.
– “Networking Econometrics: Theory and Application”, Dipartimento di Scienze Statistiche, University ofPadova.
– “Social Economics”, Dipartimento di Scienze Economiche, University of Bologna.
2010:
– “Causality in Microeconometrics”, Dipartimento di Scienze Economiche, University of Bologna.
2009:
– “Econometric Evaluation of Social Programs”, Centro Interuniversitariodi Econometria (CIdE).
– “Nonparametric and Semiparametric Models and Methods”, Centro Interuniversitario di Econometria (CIdE).
– “Dynamic Discrete Choice and Duration Analysis”, Centro Interuniversitario di Econometria (CIdE).
– “Inference in Partially Identified Models”, Centro Interuniversitario di Econometria (CIdE).
2549:
– โครงการอบรม“มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ
2548:
– โครงการอบรม“การจัดการความรู้” ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสภาวิจัยแห่งชาติ
2545:
– โครงการอบรม“นักการเงินรุ่นใหม่” โดยธนาคารธนชาต
2544:
– โครงการอบรม“Introduction to Petroleum and Petrochemical Business” โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
– โครงการอบรม “Understanding Petrochemical Industry and Its Lurking Issues” โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2541:
– โครงการอบรม“Management Skilled Program” โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– โครงการอบรม “จริยธรรมวิศวกรควบคุม” โดยสภาวิศวกร
2534:
– โครงการอบรม“เยาวชนผู้เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ” โดยค่ายศรียานนท์ กองบัญชาการทหารราบที่ 7

Comments are closed..

“If you can't do great things, do small things in a great way.” -- Napoleon Hill