Thanee CHAIWAT

Reward and Scholarship

2016: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙

2016: Featured Economist ของ Puey Ungphakorn Institute for Economic Research – PIER (Link)

2008 – 2013: ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศในโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

2012: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง Thailand Blog Awards สาขาการศึกษา

2003: รางวัลนิสิตดีเด่นแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2003: รางวัลนิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2002: ทุนธนาคารซันวา มูลนิธิธนาคารซันวาแห่งประเทศญี่ปุ่น

2002: รางวัล “ผลงานการแก้ปัญหากรณีศึกษาทางการเงินยอดเยี่ยม” ธนาคารธนชาต

2001 – 2002: ทุนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1999: รางวัล “เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1999: ตัวแทนรุ่นถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “นพรัตน์ทองคำ” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1999: เหรียญเงินรางวัลเรียนดี โครงการอบรม Management Skilled Program ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1990: รางวัล “ความประพฤติดี เสียสละ และช่วยเหลือสังคมดีเด่น” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1989: รางวัล “ความประพฤติดี เสียสละ และช่วยเหลือสังคมดีเด่น” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1988: รางวัล “นักเรียนยอดเยี่ยม” โรงเรียนศิริวิทยานุบาล