Thanee CHAIWAT

Other Experience

2007 – 2017: Founder and Adviser (Siam Intelligence Unit (SIU), www.siamintelligence.com)

2013: ตัวแทนนักเรียนไทยในประเทศอิตาลี ใน การกล่าวรายงานภาพรวมของการศึกษาในประเทศอิตาลี ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อ 14 กันยายน 2556

2011 – 2012: Database Administrator (Facoltá di Economia, Università di Bologna)

2009 – 2014: ตัวแทนรุ่นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (รุ่น SFR4) (โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) )