Thanee CHAIWAT

Category Archives: Uncategorized

Newspaper Article

2561. “เหตุผล 6 ข้อที่ทำให้‘นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’เป็นนักรักที่สมบูรณ์แบบ”. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. คอลัมน์เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561. (Link) 2556. “วัฒนธรรม สถาบัน และการเติบโตระยะยาว”. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 12 กันยายน 2556, หน้า 18. 2556. “เศรษฐศาสตร์กับ “สินค้าในนามของความรัก””.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 11. (Link) 2554. “ข้อดีเล็กๆที่จะเกิดขึ้น หลังการเลือกตั้งปี 54 ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 9 มิถุนายน 2554, หน้า 11. 2554. “การวิเคราะห์ Super Skywalk ในมุมมองเศรษฐศาสตร์”.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 17 มีนาคม 2554, หน้า 11. […]

Seminar and Presentation

ธานี ชัยวัฒน์. 2557. การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจนอกกฎหมาย” ในหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 ธานี ชัยวัฒน์. 2556. “ทางออกของประเทศไทยในมิติเศรษฐศาสตร์การเมืองกระแสหลัก” ในงานเสวนาในหัวข้อ “วิกฤติประเทศไทย เราจะไปทางไหนดี?” ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556. ธานี ชัยวัฒน์. 2556. “เศรษฐกิจไทยกับอนาคตการเติบโตที่ยั่งยืน..?” ในงานเสวนา ThaiPublica Forum ครั้งที่ 7, ณ KTC Pop เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556. ธานี ชัยวัฒน์. 2556. “แสงไฟยามค่ำคืนกับการเติบโตของไทย” ในงานสัมมนาวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ “การปรับเปลี่ยนประเทศไทยภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก” ณ […]